Hàm dump show các giá trong một biến

Sử dụng hàm {{dump()}} để biết được các giá trị bên trong một biến

Vidu: Ta co một biến tên là data, để biết các giá trị bên trong nó chứa gì ta sử dụng lệnh dump nằm trong <pre></pre>. tag pre để show dữ liệu cho đẹp

<pre>
{{ dump(data) }}
</pre>

 

Hướng dẫn sử dụng khác