Hàm gọi file partial của một phần tử trong module

Để làm ra được một website đòi hỏi người lập trình có nhiều kỹ năng và hơn hết mã nguồn phải được lập trình sẵn những hàm (function) xử lý những công việc

Hàm fdola.partialFile() dùng để gọi phần từ partial của một module. Ví dụ bạn có module liên hệ contact, muốn gọi phần tử hiển thị bản đồ google map (tên file là: contact_google_map việc này bạn chỉ cần gọi lệnh sau ở bất cứ nơi nào của giao diện

{{ fdola.partialFile('contact_google_map_small', 'info=0&height=200')}}

Trong đó:

  1. contact_google_map_small: Là tên file cần gọi
  2. info=0&height=200: Là tham số truyền vào cho Hàm xử lý

Cụ thể cho từng phần tử sẽ được chúng tôi cung cấp chi tiết trong phần giới thiệu Module

Hướng dẫn sử dụng khác